Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMEN ADAYLARININ SERBEST YAZMA TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırma öğretmen adaylarının yazmaya ilişkin serbest yazma tutumları ve bunların birtakım değişkenlerden nasıl etkilendiğini belirlemek gayesi ile yapılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının serbest yazma tutumları cinsiyet, anne-baba eğitim düzeyi, son bir senede okudukları kitap adedi ve bölüm değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırma nicel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tarama modeli kapsamında düzenlenmiştir. Araştırmanın örneklemi rastgele örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olup Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan 142 öğretmen adayından meydana gelmektedir. Araştırmada veri elde etmek amacı ile araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile Ayrancı ve Temiztürk (2017) tarafından geliştirilen “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Yazma Tutumları Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, frekans, yüzde, t-testi, tek yönlü varyans (one-way ANOVA) ve Kruskal Wallis-H testinden faydalanılmıştır. Araştırma neticesinde, serbest yazmaya ilişkin tutumun öğretmen adaylarının bir yıl içinde okudukları kitap sayısına ve eğitim gördükleri bölüme göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir.Keywords
Yazma, serbest yazma, tutum

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri