Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMiŞLİK ALGILARI İLE İŞ DOYUMLARI VE OKULDAN AYRILMA NİYETLERI ARASINDAKİ İLIŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik algıları ile iş doyumları ve okuldan ayrılma niyetleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada yöntem olarak sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik algıları, iş doyumları ve okuldan ayrılma niyetleri arasındaki ilişkinin saptanması için ilişkisel araştırma modeli kullanılmıştır. Örneklem grubu, İstanbul’da Başakşehir ve Şişli ilçelerinde görev yapmakta olan 867 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. “Tükenmişlik Ölçeği”, “İş doyum Ölçeği”, “Okuldan Ayrılma Niyeti Ölçeği” uygulanarak elde edilen verilerin analiz edilebilmesi için SPSS programından yararlanılmıştır. Tükenmişlik algıları toplam puanının “Bazen” aralığına denk geldiği belirlenmiştir. Öğretmenlerin iş doyum düzeyleri “Orta Düzey” olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin işten ayrılma niyeti algılarının da “Orta Düzey” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizinde öğretmenlerin iş doyumları (tüm boyutlarda) ile tükenmişlik algıları arasında ve okuldan ayrılma niyetleri algıları arasında negatif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Regresyon analizinde ise öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin onların hem iş doyumlarının hem de okuldan ayrılma niyetlerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Tükenmişlik, İş Doyumu, İşten Ayrılma Niyeti, Sınıf Öğretmenleri

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri