Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN İTİBARININ ZAMAN İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİNE YÖNELİK EĞİTİMCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı öğretmenlik mesleğinin itibarının zaman içerisindeki değişimine ilişkin eğitimcilerin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde araştırma Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan sınıf öğretmenleriyle yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örneklem yönteminden benzeşik örneklem tekniğiyle belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Amasya ili Merkez ilçesinde ilkokul öğretmeni olarak çalışmakta olan 8 öğretmen oluşturmaktadır. Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde olgubilim deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak için araştırmacılar yarı yapılandırılmış görüşme formu tekniğini kullanmışlardır. Elde edilen veriler betimsel analiz anlayışıyla çözümlenmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenler, öğretmenlik mesleğinin itibarının zaman içerisinde azalma nedenleri olarak; geçmiş dönem bazı yöneticiler, öğrencilere gereğinden fazla yetki verilmesi, velilere gereğinden fazla yetki verilmesi, öğretmenlik mesleğine toplumun bakış açısı, öğretmen maaşlarının az olması, atanamayan öğretmenler ve eğitim camiasının birlik olamaması şeklinde sıralamışlardır. Katılımcılar, öğretmenlik mesleğinin itibarını artırmak için öğrenci ve veli karşısında öğretmenin güçlendirilmesi, şiddet durumunda yaptırımlar olması, öğretmenlik meslek kanunun çıkarılması, medyadaki olumsuz programlar, öğretmenlik mesleğinin manevi boyutu ve başarılı öğrencilerin öğretmenlik mesleğini tercih etmesi gibi bazı önerilerde bulunmuşlardır.Keywords
İtibar, Meslek, Öğretmenlik mesleği,

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri