Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETİM ELEMANLARININ ETİK TUTUMLARINA İLİŞKİN HEMŞİRELİK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARININ BELİRLENMESİ

Bu çalışma Aksaray Üniversitesi hemşirelik lisans öğrencilerinin, öğretim elemanlarının etik tutumlarına yönelik algılarını belirlenmek amacıyla tanımlayıcı tipte planlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 bahar döneminde Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’ne kayıtlı tüm hemşirelik öğrencileri oluşturmuştur. Çalışmaya katılım oranı %80'dir. Verilerin toplanmasında “Öğrenci Tanıtım Formu” ve “Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Etik ve Etik Olmayan Tutumlarına İlişkin Algılarının Belirlenmesi Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin sosyodemografik özelliklerinin belirlenmesinde sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma, değişkenler arasındaki farklılıkların analizinde ise tek yönlü varyans analizleri ve bağımsız örneklemlerde t testi kullanılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.68±5.59, %67.0’si kadın ve %64.7’si etik ile ilgili bir ders/eğitim almıştır. Ölçek toplam puanının 48.87±6.88 olduğu, cinsiyetin etik algı düzeyini etkileyen bir faktör olduğu saptanmıştır (p=0.000). Üçüncü sınıf öğrencilerin etik algı düzeylerinin en yüksek olduğu (49.73±3.81) ve etik ders/eğitim alan öğrencilerin almayan öğrencilere göre daha yüksek puan aldığı ancak öğrencilerin sınıfı ve etik dersi/eğitimi alma durumu ile öğrencilerin etik algıları arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür (p≥0.05). Not verirken adil davranan, başkalarının yanında öğrencilerinin onurlarını kıracak davranışlarda bulunmayan ve ders ile ilgili yeterli bilgiye sahip olan öğretim elemanlarının öğrenciler için rol model olacağı düşünülmektedir.Keywords
Akademik etik, etik, hemşirelik eğitimi, hemşirelik etiği

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri